Đầu trang > ■Đơn xin nhập học

 

■Đơn xin nhập học

Đơn xin nhập học 入学願書 

Đơn xin nhập học vào Học viện quốc tế Miyabi cho tháng 4 năm 2020 Nhấn vào đây để tải về

 

●Đơn xin nhập học

  入学願書

  Application for Addmission

ダウンロード
191001m-form-jev.xlsx
Microsoft Excel 109.7 KB


●Đơn xin nhập học (Mẫu vật)

  入学願書 (記入見本)

  Application for Addmission (Sample)

ダウンロード
190731m-form-sample-v.xlsx
Microsoft Excel 114.0 KB


●Danh sách gia đình tài trợ

  経費支弁者の家族一覧表

  List of Financial Sponsor's Family

ダウンロード
190731m-Sponsor's-Family-List-jev .xlsx
Microsoft Excel 20.6 KB